Saturday, December 3, 2016

गंमत

मुलगा :- आय लव यु 😘
मुलगी :- नाही😏
मुलगा :- विचार कर 😒
मुलगी :- नाहीच 😶
मुलगा :- वेटर दोघांची वेगवेगळी बिल आण😳😏
.
.
.
मुलगी :- गम्मत केली रे.😳